Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

df_subjects [2018/10/02 13:55] (current)
zxpower created
Line 1: Line 1:
 +====== Kursa, bakalaura vai maģistra darbu tēmas ======
  
 +Nozares, kurās esmu ieinteresēts būt par vadītāju - lietu internets, iegultās sistēmas, mākoņskaitļošana.
 +
 +Sniedzu konsultācijas studentiem par viņu pašu izvēlētām vai sarunā izveidotām tēmām saistībā ar:
 +
 +  * bezvadu sensoru tīkliem;
 +  * lietu interneta sistēmām;
 +  * zemas enerģijas patēriņa iekārtām un eneģijas ieguvi (energy harvesting);​
 +  * mikroservisu arhitektūras bāzētiem risinājumiem;​
 +  * mākoņskaitļošanas risinājumiem (Docker, Kubernetes, virtualizācija);​
 +  * DevOps.
 +
 +Ja saredzat, ka kaut kas no piedāvātā waskan ar to, ko vēlaties darīt - [[start|sazinieties ar mani]].
df_subjects.txt · Last modified: 2018/10/02 13:55 by zxpower